Förr växte byar, samhällen till städer upp utmed de svenska vattenvägarna. vattenflöden drev kvarnar och senare vattenturbiner. Den nya framtidsstaden placeras lämpligen i närheten till havs-och landbaserade vindkraftverk. En faktor är också att platsen väljs efter antalet årliga soltimmar eftersom alla hus i staden ska förses med solpaneler och dess tak vara riktade i bästa läge för att tillgodogöra sig bästa effekt.

Staden byggs på ett avstånd där ljudet från Vindkraftverken inte stör kontor och bostäder. En fördel är också om staden placeras vid kusten för att transporter kan komma sjövägen och landvägen. En flygplats för inrikes eldrivna flygplan är ett nödvändigt inslag liksom Järnvägs förbindelse med elektriskt drivna tåg.

Staden ska vara ett centrum för forskning och utveckling inom digitalisering, och vara säte för universitet med utbildningar inom programmering, rymd, medicin, jurist och artificiell intelligens. Alla skarpa hjärnor bland de arbetslösa 600 000 utrikes födda ska sorteras ut och utbildas tillsammans med motsvarande resurs av svenska ungdomar. Lämpligen i antal lika förhållande. På alla utbildningsplatser skall närmaste elev vara växelvis svensk resp. utrikes född sitta för att skynda på integrationen.

I stadens utkanter skall producerande industrier ligga även så slakteri, hönseri och handelsträdgårdar. Växthusens halva tak ska ha installerade solcellspaneler och andra halvan ljusinsläpp. Allt komposterbart avfall från hushåll och industrier omvandlas till biogas. Alternativ till WC utreds?

Avstånd mellan längsgående byggnader bedöms vara 18 m med plats för breda trottoarer om 3 m och körbana på 12 m. Hus höjder får anpassas så de inte hindrar luftflödet till vindkraftverkens propellerblad. Enbart eldrivna fordon får trafikera staden. I parkområden odlas nyttiga grönsaker, som konsumeras eller fryses och förpackas inom stadens hank och stör. Till detta arbete kan mindre kvalificerad arbetare anställas ur gruppen arbetslösa som har svårt att få arbete.

All städning i staden sker med eldrivna redskap och här kan även mindre kvalificerad arbetskraft få arbete.

Detta är bara ett mindre utkast som kan vidareutvecklas.